Obchodní podmínky

V platnosti od 1. 1. 2020

1. Úvodní ustanovení

 1. Sdružení CZ.REG, z.s.p.o., IČ 72045329, se sídlem Kamenická 26/599, 170 00 Praha 7, je zájmovým sdružením registrátorů doménových jmen registrovaných v ccTLD .cz (doméně nejvyšší úrovně .cz). Sdružení není správcem ccTLD .cz.
 2. Sdružení se snaží zabezpečit rovný přístup k novým registracím uvolňovaných doménových jmen v ccTLD .cz. Uvolňovaná doménová jména registruje prostřednictvím svých členů nebo dalších registrátorů a nabízí je prostřednictvím aukčního systému na www.daukce.cz veřejně k držení.
 3. Tyto Obchodní podmínky stanovují pravidla využívání portálu www.daukce.cz, objednávání doménových jmen v ccTLD .cz, nabídku doménových jmen , jejich aukce a následný převod na nového držitele.

2. Definice pojmů

Pojmy užívané v těchto Obchodních podmínkách mají následující význam:

 • Aukce – období, ve kterém lze učinit Příhoz nebo Nabídku koupě.
 • Ceník - dokument obsahující cenové a platební podmínky poskytovaných služeb zveřejňovaný Poskytovatelem.
 • Portál - webová aplikace provozovaná Poskytovatelem, která je dostupná na adrese www.daukce.cz a která zajišťuje vedení Účtů, Předregistrace doménových jmen, Nabídku doménovéch jmén, jejich následné Aukce, zúčtování ceny za Převod doménového jména a další služby Poskytovatele.
 • Poskytovatel - Sdružení CZ.REG, z.s.p.o., IČ 72045329, se sídlem Kamenická 26/599, 170 00 Praha 7.
 • Předregistrace - vyjádření zájmu Uživatele o držení určitého doménového jména.
 • Nabídka prodeje - vyjádření zájmu Uživatele prodeje jím drženého doménového jména za Uživatelem odsouhlasených podmínek dle Ceníku.
 • Převod doménového jména - změna v Držení doménového jména z Poskytovatele na Uživatele tak, že Uživatel bude veden jako držitel doménového jména v centrálním registru doménových jmen vedeném CZ.NIC, z.s.p.o. nebo změna Držení doménového jména z Uživatele na Poskytovatele.
 • Příhoz - nabídka ceny za Převod doménového jména učiněná v Aukci . K nabízené ceně bude připočtena zákonná daň z přidané hodnoty.
 • Účet - saldo Záloh zaplacených Uživatelem Poskytovateli po odečtení daně z přidané hodnoty a poskytnutých plnění.
 • Uživatel - právnická nebo fyzická osoba, která se zaregistruje na Portálu a užívá služby Portálu.
 • Vítězný Příhoz - poslední Příhoz před ukončením Aukce.
 • Záloha - částka složená Uživatelem ve prospěch účtu Poskytovatele.
 • Maximální počet aukcí – Maximální počet nabízených doménových jmen současně od jednoho Uživatele.
 • Tarif – část Ceníku, kterou si zvolil Uživatel pro Nabídky prodeje.

3. Předregistrace

 1. Uživatel má možnost vyjádřit zájem o registraci určitého doménového jména tak, že učiní prostřednictvím Portálu Předregistraci. Předregistraci doménového jména lze učinit již v době, kdy je doménové jméno zaregistrováno v centrálním registru doménových jmen ve prospěch jiného držitele.
 2. Při provedení Předregistrace je na Účtu Uživatele zablokována částka odpovídající minimální možné ceně doménového jména stanovené v Ceníku. Pokud zůstatek Účtu nepostačuje k zablokování minimální možné ceny doménového jména stanovené v Ceníku, nelze Předregistraci provést.
 3. Předregistrace zaniká a zablokovaná částka je uvolněna v okamžiku, kdy je předmětné doménové jméno zaregistrováno jinak než prostřednictvím Poskytovatele. Zablokovaná částka je dále uvolněna v okamžiku, kdy je doménové jméno nabídnuto v Aukci.
 4. Poskytovatel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k zajištění registrace doménového jména. Uživatel bere na vědomí, že provedením Předregistrace není zaručeno, že předmětné doménové jméno bude skutečně zaregistrováno, ani že následně dojde k Převodu doménového jména na Uživatele.
 5. Poskytovatel je oprávněn zaregistrovat Předregistrované doménové jméno sám, prostřednictvím svých členů nebo dalších registrátorů.
 6. Pokud se podaří doménové jméno Poskytovateli zaregistrovat, stane se Poskytovatel jeho držitelem a nabídne je v Aukci všem Uživatelům.

4. Nabídka prodeje doménových jmen

 1. Uživatel má možnost vyjádřit zájem o prodej jím drženého doménového jména tak, že učiní prostřednictvím Portálu Nabídku prodeje.
 2. Při provedení Nabídky prodeje zvolí Uživatel tarif.
 3. Nabídka prodeje je vždy posouzena Poskytovatelem, který rozhodne o vypsání či nevypsání Aukce.
 4. V případě schválení Nabídky prodeje je Uživatel povinnen uhradit poplatek za vypsání Aukce dle zvoleného tarifu před jejím zahájením. Aukce nebude aktivována dokud poplatek nebude uhrazen.
 5. Na úhradu ceny za vypsání Aukce doménového jména je Poskytovatel oprávněn započítat zůstatek záloh na Účtu daného Uživatele. Pokud Uživatel nemá na Účtu dostatek prostředků pro úhradu poplatku, musí doplnit zůstatek na Účtu do odpovídající výše nejpozději do 72 hodin od schválení Aukce provozovatelem.
 6. Před zahájením Aukce je Uživatel povinnen převést doménové jméno na Poskytovatele dle zaslaných instrukcí nejpozději do 7 dnů od schválení Aukce. Uživatel zmocňuje Poskytovatele k nakládání s doménovým jménem v rozsahu stanoveném dle těchto Obchodních podmínek. Nedojde-li ke změně Držitele v určené lhůtě, Poskytovatel ruší Nabídku prodeje Uživatele.
 7. V případě úspěšného prodeje doménového jména v Aukci realizuje Poskytovatel převod doménového jména na Uživatele, který učinil Nabídku koupě a Uživateli, který byl původním držitelem doménového jména vyplatí Aktuální cenu, které bylo dosaženo po odečtení procentuální provize dle zvoleného Tarifu.
 8. Pokud v průběhu Aukce nedojde k žádnému příhozu není Aukce úspěšná a dojde k převodu doménového jména zpět na Uživatele, který zadal Nabídku prodeje a byl jejím předchozím držitelem.

5. Aukce

 1. Poskytovatel jako držitel doménového jména či jako zmocněný zástupce Uživatele nabízí dané doménové jméno v Aukci všem Uživatelům.
 2. Uživatelé jsou oprávněni v rámci Portálu činit až do ukončení Aukce Příhozy. Uživatelé, kteří na konkrétní doménové jméno učinili Předregistraci, mají možnost nabídnout nižší minimální možnou nabízenou cenu. Minimální možná nabízená cena, včetně nižší minimální možné ceny pro Uživatele s Předregistrací, je určena Ceníkem. Z Ceníku vyplývá i způsob přihazování (pevný či automatický Příhoz).
 3. Předregistrace provedená Uživatelem, který Předregistraci doménového jména, jež je nabídnuto v Aukci, podal jako první, je považována za první Příhoz uskutečněný ve výši odpovídající minimální možné ceně pro Uživatele s Předregistrací.
 4. Doba trvání Aukce činí nejméně 48 hodin od jejího vyhlášení. Pokud Uživatel provede Příhoz v době kratší než 10 minut před ukončením Aukce, je doba trvání Aukce prodloužena o 10 minut. Doba trvání Aukce může být tímto způsobem prodloužena i opakovaně.
 5. Uživatel, který učiní Vítězný příhoz, získává právo na Převod doménového jména za cenu odpovídající výši Vítězného příhozu. Poskytovatel provede Převod doménového jména na takového Uživatele po uhrazení ceny za Převod doménového jména. Na úhradu ceny za Převod doménového jména je Poskytovatel oprávněn započítat zůstatek záloh na Účtu daného Uživatele. Pokud Uživatel nemá na Účtu dostatek prostředků pro úhradu ceny, musí doplnit zůstatek na Účtu do odpovídající výše nejpozději do 48 hodin od ukončení Aukce.
 6. Poskytovatel si vyhrazuje právo Aukci a všechny její Příhozy včetně Vítězného příhozu zrušit a Aukci zahájit znovu, zejména
  • pokud není Portál dostupný z významné části Internetu,
  • pokud je v systému příjímání, zpracování či vyhodnocování objednávek zjištěna technická chyba,
  • pokud je provoz Portálu ovlivněn vyšší mocí,
  • pokud Uživatel do 48 hodin od ukončení Aukce nemá takový zůstatek na Účtu, aby z něj mohla být uhrazena cena za Převod doménového jména,
  • pokud některý z Uživatelů uvede zjevně nepravdivé údaje.
 7. V případě, že Uživatel do 48 hodin od ukončení Aukce nemá takový zůstatek na Účtu, aby z něj mohla být uhrazena cena za Převod doménového jména, právo Uživatele na Převod doménového jména uplynutím této doby zaniká a Poskytovatel je oprávněn, pokud nevyužije práva dle článku 5.6.4, označit druhý nejvyšší Příhoz za Vítězný příhoz. Uživatel, jehož Příhoz byl takto označen za Vítězný příhoz, získává právo na Převod doménového jména a je povinen uhradit cenu za Převod doménového jména nejpozději do 48 hodin, jinak jeho právo zaniká a Poskytovatel je oprávněn Aukci a všechny její Příhozy zrušit a Aukci zahájit znovu.

6. Ekonomické podmínky

 1. Uživatel skládá k Poskytovateli zálohu na objednávané služby. Po identifikaci složené zálohy vystaví Poskytovatel Uživateli daňový doklad a zálohu (po odečtení daně z přidané hodnoty) připíše na Účet.
 2. Prostředky na Účtu jsou používány pro blokaci zálohy na služby dle článku 3 a k úhradě ceny za Převod doménového jména.
 3. Neblokované prostředky na Účtu je možné vrátit Uživateli formou dobropisu za poplatek stanovený Ceníkem.
 4. Při změně výše zůstatku na Účtu vystaví Poskytovatel ke konci příslušného měsíce zúčtovací fakturu.
 5. Prostředky na Účtu nejsou úročeny.
 6. Uživatel souhlasí s tím, aby daňové doklady byly vystavovány a Uživateli zasílány v elektronické podobě.
 7. V případě, že Uživatel po dobu nejméně 2 let nečerpal prostředky na Účtu k úhradě Cen za Převod doménového jména, je povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši v dané době aktuálního zůstatku Účtu, nejvýše však 500,- Kč. Poskytovatel je oprávněn započítat na úhradu smluvní pokuty zůstatek záloh na Účtu.
 8. Poskytovatel si vyhrazuje právo nepříjímat od Uživatele Předregistrace ani Příhozy, případně zrušit registraci Uživatele na Portálu a odmítnout novou registraci Uživatele na Portálu, pokud Uživatel neuhradí Vítězný příhoz dle článku 4.

7. Odpovědnost za škodu

 1. Uživatel bere na vědomí, že doménové jméno, jeho registrace nebo užívání mohou porušovat práva třetích osob k jiným doménovým jménům, ochranným známkám, obchodním značkám, jménům, obchodním firmám, nebo právní předpisy týkající se nekalé soutěže, ochrany osobnosti apod. Uživatel provedením Předregistrace nebo Příhozu v Aukci potvrzuje, že s vědomím možného porušení uvedených práv a právních předpisů vyvinul veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby zajistil, že doménové jméno nebude tato práva a právní předpisy porušovat.
 2. Uživatel odpovídá Poskytovateli za škodu, která Poskytovateli vznikne v důsledku skutečnosti, že Poskytovatel na základě Předregistrace zaregistruje doménové jméno a tím poruší práva třetích osob.
 3. Uživatel odpovídá Poskytovateli za škodu, která Poskytovateli vznikne v důsledku skutečnosti, že Poskytovatel na základě Nabídky prodeje nabídne k prodeji doménové jméno a tím poruší práva třetích osob.
 4. Uživatel se zaplacením ceny za Převod doménového jména vzdává vůči Poskytovateli nároku na náhradu škody vyplývající ze skutečnosti, že doménové jméno, jeho registrace nebo užívání porušují práva třetích osob.

8. Uzavření smlouvy a souhlas s pravidly registrace

 1. Smlouva o Převodu doménového jména je uzavřena splněním podmínek pro Převod doménového jména dle článku 5
 2. Je-li Žadatel spotřebitelem,
  • zaplacením ceny za Převod doménového jména souhlasí s tím, aby Převod jména domény byl proveden okamžitě po splnění podmínek pro Převod doménového jména, tj. před uplynutím lhůty stanovené zvláštním právním předpisem pro odstoupení od smlouvy spotřebitelem;
  • nemůže odstoupit od smlouvy o Převodu doménového jména, jestliže Převod doménového jména byl proveden před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy spotřebitelem dle zvláštního právního předpisu.
 3. Zaplacením ceny za Převod doménového jména Uživatel akceptuje platná pravidla registrací doménových jmen vydaná CZ.NIC, z.s.p.o.

9. Řešení sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: http://adr.coi.cz`

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. Závěrečná ustanovení

 1. Uživatel souhlasí s tím, že veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem bude prováděna elektronickými prostředky prostřednictvím Portálu či prostřednictvím adres elektronické pošty zadaných Uživatelem na Portálu. Za předpokladu, že Poskytovatel použije k doručení adresu elektronické pošty zadanou Uživatelem na Portálu, nenese odpovědnost za to, že veškerá elektronická pošta odeslaná Poskytovatelem Uživateli bude doručena či bude doručena řádně. Veškerá sdělení Poskytovatele Uživateli se považují za doručená uplynutím 24 hodin od jejich odeslání, pokud nebude prokázáno doručení dřívější.
 2. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv změnit tyto Obchodní podmínky a Ceník a je povinen jejich znění uveřejnit na www.daukce.cz. Provedením jakéhokoliv úkonu vůči Poskytovateli Uživatel akceptuje v dané době platné Obchodní podmínky a Ceník.

Zpět